Ocena stroškov

Proračunska postavka Ocenjeni strošek (EUR)
KLJUČNI STROŠKI
1. Logistika

1.1. Konferenčna soba (1 dan)

900

1.2. Tehnična oprema (notesnik, mikrofoni, platno, internet, …)

900

1.3. Spletni prenos

700

1.4 Zajtrk in odmori za kavo (3 x)

1.500

1.5. Kosilo

2.500

1.6. Gradivo za forum (torbe, brošure, benerji, bedži, …)

1.000

2. Komunikacija pred dogodkom (spletna stran, tiskano gradivo, …)

2.000

3. Nepredvideni stroški

1.000

Skupaj

10.500

V oceni stroškov niso zajeti stroški družabnih dogodkov (sprejem za udeležence), stroški delovanja usmerjevalnega odbora, udeležbe članov odbora na regijskem, evropskem in svetovnem IGF, morebitnih vabljenih predavateljev ter stroški izvedbe dodatnih delavnic za študente. Ti stroški so na letni ravni ocenjeni na 12.500 EUR. Aktivnosti se izvedejo le v primeru, če to omogočajo zbrana sponzorska in donatorksa sredstva.